Ajankohtaiset tarjoukset löydät Facebook -sivultamme
010 3222 322
Vuokra‐auto online varaus:

Sopimusehdot

1. Ajokortti
Vuokralleottajalla eli asiakkaalla on oltava voimassa oleva, vähintään vuoden voimassa ollut ajokortti. Ajokortti on oltava mukana autoa noudettaessa.

2. Vuokra
Vuokran suuruus määräytyy kulloinkin voimassa olevan erillisen hinnaston mukaan. Auton noudon yhteydessä asiakas maksaa auton arvioidun vuokran, kuitenkin vähintään hinnastossa mainitun vähimmäisvuokraennakon. Vuokran lopullinen määrä lasketaan auton palauttamisen yhteydessä ja suoritetaan käteisellä tai vuokralleantajan hyväksymällä maksutavalla, ottaen samalla huomioon jo maksettu vuokraennakko. Käytettäessä luottokorttia vuokran maksamiseen on vuokralleantajalla oikeus määrittää luoton enimmäismäärä. Polttoaine ei sisälly vuokran määrään. Asiakas maksaa käyttämänsä polttoaineen.

3. Auton kunto
Asiakkaan on palautettava auto samassa kunnossa, jossa se oli vuokrauksen alkaessa, normaalia kulumista lukuun ottamatta. Ellei auto palauttamisen yhteydessä ole edellä mainitussa kunnossa - on asiakkaan korvattava auton saattaminen kuntoon, jossa se oli vuokrauksen alkaessa (esim. auton sisätilojen epätavanomainen likaantuminen on vuokraajan korvattava vuokraamon määrittelemällä korvauksella). Tupakointi vuokra-autoissa on ehdottomasti kielletty. Mikäli tätä kieltoa ei noudateta, vuokraamolla on oikeus vaatia 150€:n maksu sopimusrikosta. Asiakas on velvollinen korvaamaan kadonneet auton varusteet ja tarvikkeet, samoin kuin tuulilasin, ajovalojen ja ajovaloumpioiden sekä renkaiden rikkoutumisen ja vahingoittumisen.

4. Vahinkovastuu
Asiakkaan on lisäksi korvatta vuokralleantajalle sellaiset autolle sattuneet vahingot, jotka ovat aiheutuneet kuljettajan huolimattomuudesta, laiminlyönnistä, luvattomasta tai tämän sopimuksen vastaisesta ajosta, alkoholin tai päihdyttävien aineiden käytöstä.

5. Seisonta-aikamaksu
Kun kyseessä on asiakkaan syyksi luettava vahinko, on hänen suoritettava vuokralleantajalle muun korvauksen lisäksi seisonta-aikamaksu. Seisonta-aikamaksun suuruus määräytyy vuokrasopimuksessa olevan vuorokausivuokran mukaisesti. Asiakas on velvollinen maksamaan vuokraamon määrittelemän korvauksen seisonta-ajalta, kuitenkin korkeintaan 21 vrk. ajalta.

6. Vastuun rajoittaminen (asiakas)
Asiakkaalla on mahdollisuus rajoittaa omavastuuta ja seisonta-ajalta suoritettavaa korvausta maksamalla vuokrasopimusta tehtäessä erillisen vuorokausimaksun, mistä on tehtävä merkintä sopimukseen. Omavastuun rajoitus ei ole maksusta huolimatta voimassa tapauksissa, joissa vahinko on aiheutunut asiakkaan tahallisesta tai törkeän huolimattomasta menettelystä, alkoholin tai päihdyttävien aineiden käytöstä, hurjastelusta tai auton muusta ilmeisestä väärinkäytöstä.


7. Liikennevahingot
Liikenne tms. onnettomuuden sattuessa asiakkaan tulee kutsua paikalle poliisi tapauksen selvittämiseksi. Vuokraamalleen tai muulle autolle tai omaisuudelle aiheutuneesta vahingosta on asiakkaan heti täytettävä vahinkoilmoitus ja jätettävä se vuokralleantajalle autoa palautettaessa siitä riippumatta onko hän suorittanut kohdassa 6. mainitun maksun. Kaikista vahingoista on asiakkaan välittömästi ilmoitettava vuokralleantajalle. Asiakas on vastuussa myös toiselle henkilölle tai toisen henkilön omaisuudelle aiheuttamistaan vahingoista.

8. Huolenpito ja käyttö
Asiakkaan tulee huolehtia hyvin vuokraamastaan autosta. Asiakas sitoutuu olemaan käyttämättä autoa harjoitus- tai kilpa-ajoon, hinaukseen, vastikkeelliseen henkilöiden tai tavaroiden kuljetukseen. Lisäksi asiakas sitoutuu olemaan vuokraamatta tai lainaamatta autoa toiselle, ellei näistä seikoista olla erikseen sovittu ja tehty merkintää vuokrasopimukseen. Jos asiakas ei noudata edellä olevia tämän kohdan määräyksiä, on hän vastuussa mahdollisesti syntyvistä vahingoista, vaikka hän olisikin maksanut edellä 6. kohdassa mainitun omavastuuta ja seisonta-ajalta suoritettavaa korvausta rajoittavan maksun. Asiakas saa luovuttaa auton toisen ajettavaksi vain sillä edellytyksellä, että vuokralleantaja hyväksyy tämän sekä että ao. henkilö täyttää edellä kohdassa 1. mainitut edellytykset, lisäkuljettajasta veloitetaan lisämaksu. Sopimuksen ao. kohta on myöskin täytettävä. Asiakas vastaa aina kaikista vuokrasopimuksen täyttämiseen ja auton käyttöön liittyvistä seikoista.
 

9. Korjaukset
Vuokraajan on heti ilmoitettava vuokraamolle autossa ilmenevistä vioista tai vahingosta. Tarpeelliset korjaukset sekä kunnossapito ja huoltotyöt on tehtävä, mikäli mahdollista vuokralleantajan ja vuokralleottajan sopimassa paikassa. Autovuokraamon kanssa sovituista toimenpiteistä vuokralleantaja maksaa asiakkaalle korvauksen hyväksyttävää kuittia vastaan, josta on euromäärän lisäksi ilmettävä työn laatu, auton rekisterinumero, kilometrimittarin lukema ja päivämäärä. Maksun edellytyksenä on kuitenkin, ettei asiakas ole itse tehdyistä toimenpiteistä, vian syntyminen, laatu tms. huomioon ottaen, tämän sopimuksen mukaan vastuussa. Jos korjausten sekä kunnossapito- että huoltotöiden kokonaiskustannukset ylittävät vuokra-aikana 17 euroa, on asiakkaan otettava yhteys vuokralleantajaan ennen työn suorittamista. Mikäli vuokraaja laiminlyö edellä mainittuja seikkoja hän vastaa siitä syntyneistä vahingosta autovuokraamolle.


10. Käyttöalue
Auton viemiseen Suomen rajojen ulkopuolelle tarvitaan vuokralleantajan etukäteen antama kirjallinen suostumus.

11. Matkamittari
Auton matkamittari on sinetöity. Mikäli matkamittariin tai siihen liittyviin osiin tulee vika, on asiakkaan ilmoitettava siitä välittömästi vuokralleantajalle. Jos sinetöinti on rikottu autoa palautettaessa, asiakas on velvollinen maksamaan vuokralleantajan arvioiman ajomatkan mukaan, joka on vähintään 300km/päivä. Sinetöinnin rikkominen aiheuttaa myös rikosoikeudellisen vastuun

12. Sakot ym.
Asiakas vastaa vuokratun auton käytöstä johtuvista sakoista, pysäköintivirhemaksuista sekä tulli yms. maksuista.

13. Palautus
Asiakkaan on palautettava auto vuokra-ajan päättymiseen mennessä samaan paikkaan, josta hän on saanut auton haltuunsa, ellei toisin sovita. Palautuksen viivästyessä on asiakkaan vuokran maksamisen lisäksi korvattava kaikki vahinko, joka vuokralleantajalle viivästyksen johdosta saattaa syntyä.

14. Sopimuksen purkaminen
Vuokralleantaja on oikeutettu purkamaan vuokrasopimuksen vuokra-ajan kuluessa heti, jos asiakas rikkoo tai ilmeisesti tulisi rikkomaan tämän sopimuksen ehtoja vastaan tai osoittautuu kykenemättömäksi auton kunnolliseen ajoon tai käsittelyyn. Vuokralleantajalla on sama purkuoikeus, mikäli asiakas on sopimusta tehtäessä antanut vääriä tietoja.

15. Vapautus vastuusta (vuokralleantaja)
Vuokralleantaja on vapaa kaikesta vastuusta, mikäli vuokralleantaja ei siitä riippumattomista syistä johtuen voi pitää autoa asiakkaan käytössä. Mainittuja syitä ovat ylivoimaiseksi esteeksi ja liikavaikeudeksi normaalisti katsottavien seikkojen ohella haitallinen kulkutauti, lakko, saarto, työsulku tai muu niihin verrattava vuokralleantajan velvollisuuksia olennaisesti estävä työtaistelutoimenpide sekä epänormaali ennakolta aavistamaton vuokralleantajan estettäväksi kohtuullisilla kustannuksilla mahdoton tapahtuma. Vuokralleantaja ei myöskään vastaa vuokraukseen tavalla tai toisella liittyen asiakkaalle aiheutuneista välillisistä vahingoista.

16. Viivästyskorko
Viivästyskorkoa veloitetaan voimassa olevan korkolain mukaan.

17. Sopimusristiriidat
Tähän vuokrasopimukseen liittyvät erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvottelemalla. Mikäli erimielisyys saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi, se ratkaistaan Espoon käräjäoikeudessa tai jossakin muussa vuokralleantajan osoittamassa alioikeudessa. Vuokraajan ollessa yksityinen kuluttaja riidat ratkaistaan vuokraajan kotipaikan alioikeudessa.